پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش است ودارای ۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.