پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

هدف این پرسشنامه بررسی نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش است ودارای ۷ عبارت وروش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.