پرسشنامه نگرش های دانشجویان توریسم

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرش های دانشجویان توریسم است.وشامل ۳۲ عبارت و روش امتیاز دهی وتفسیرنتایج میباشد.