پرسشنامه نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرش مشتریان نسبت به عملکرد سازمان است.وشامل ۲۹ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.