پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

هدف این آزمون بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان است.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.