پرسشنامه نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

10,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرش مدیران درباره تاثیر برنامه های مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان است.وشامل ۱۰ عبارت و روش نمره دهی و تفسیر نتایج میباشد.