پرسشنامه نگرش سنج تربیتی

این پرسشنامه دارای ۳ بعد و۴۰ سوال پنج گزینه ای است ودر پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است و بر روی گروه نمونه ۱۵۰ نفری از مادران دانش آموزان دبیرستانی دختر شهر تهران اجرا شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.