پرسشنامه نگرش درباره دانشگاه مجازی

هدف این ابزار بررسی نگرشها درباره دانشگاه مجازی است.وشامل ۹ عبارت که گزینه های پاسخ به انها کاملا موافقم،موافقم،نه موافقم نه مخالفم،مخالفم،کاملا مخالفم است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.