پرسشنامه نگرش دانشجویان به کسب و کار

هدف این پرسشنامه ارزیابی نگرش به کسب و کار در دانشجویان است.وشامل ۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به انها خیلی کم،کم،متوسط،زیاد،خیلی زیاد است و دارای روش نمره گذاری و تفسیر نتایج است.