پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات

هدف این پرسشنامه بررسی نگرشها و ادراکات بیماران نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده توسط بیمارستان است.وشامل ۱۰ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.