پرسشنامه نگرش به مسئولیت اجتماعی

هدف این آزمون بررسی نگرش های افراد در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان است.وشامل ۱۴ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.