پرسشنامه نگرش به مسئولیت اجتماعی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نگرش های افراد در زمینه مسئولیت اجتماعی سازمان است.وشامل ۱۴ عبارت و نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.