پرسشنامه نگرش به مد

45,000 ریال – خرید
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی خود گزارش دهی است مشتمل بر ۲۲ گویه میباشدواز اعتبار و روایی برخوردار است.