پرسشنامه نگرش به مد

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی خود گزارش دهی است مشتمل بر ۲۲ گویه میباشدواز اعتبار و روایی برخوردار است.