پرسشنامه نگرش به مد

این پرسشنامه دارای ۲۲عبارت و روش نمره گذاری است که روایی و پایایی دارد و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و در قالب فایل jpGاست.