پرسشنامه نگرش به مد

45,000 ریال – خرید
45,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۲۲عبارت و روش نمره گذاری است که روایی و پایایی دارد و در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و در قالب فایل jpGاست.