پرسشنامه نگرش به صمیمیت

50,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی -خود گزارش دهی است مشتمل بر ۵۰ گویه می باشدواز اعتبار و روایی برخوردار است.