پرسشنامه نگرش اقتضایی

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها ممکن است یا گاهی اوقات،بله،خیر است که اگر به تمامی سوالات ممکن است گاهی اوقات داده شود یعنی اینکه ایده خوبی دارید وبه آن نگرش اقتضایی می گویند.