پرسشنامه نگرش اقتضایی

این پرسشنامه فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنهاممکن است یا گاهی اوقات، بلی خیر می باشد که پاسخ دهنده بایستی یکی از گزینه ها را انتخاب کند.