پرسشنامه نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی

20,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی است.وشامل ۹ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج است.