پرسشنامه نگرش افراد نسبت به تبلیغات

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرش ها نسبت به تبلیغات است.و شامل ۳۰ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.