پرسشنامه نگرشها نسبت به خرید از فروشگاه

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه است.وشامل ۱۸ عبارت و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.