پرسشنامه نوآوری و کسب وکار اصلی سازمان

10,000 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان توجه به نوآوری درکسب وکار اصلی سازمان است.ودارای ۱۰ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.