پرسشنامه نوآوری و کسب وکار اصلی سازمان

هدف این آزمون بررسی میزان توجه به نوآوری درکسب وکار اصلی سازمان است.ودارای ۱۰ عبارت و تفسیر نتایج میباشد.