پرسشنامه نوآوری بودن سازمان

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان است.ودارای ۲۹ عبارت و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.