پرسشنامه نقش مورد انتظار روحانیت جامعه ایران

هدف اصلی این آزمون بررسی عوامل موثر در تضعیف یا تقویت مشروعیت اجتماعی سازمان مذهب (روحانیت) در ایران بوده است ودارای ۸ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.