پرسشنامه نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

20,000.00 ریال – خرید
بررسی نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات هدف این آزمون است.شامل ۱۵ سوال و شیوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.