پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه

هدف این آزمون بررسی نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه است.وشامل ۲۱ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.