پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه است.وشامل ۲۱ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.