پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجانی

45,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۳۶ سوال است.وبرای افراد ۱۲ سال به بالا قابل اجرا میباشد ودارای روش نمره گذاری است.