پرسشنامه نظرمدیران لجستیک درباره استخدام افراد

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نظرمدیران لجستیک درباره استخدام افراداست.ودارای ۸ عبارت وشیوه نمره گذاری میباشد.