پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

هدف این آزمون بررسی نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی درباره تامین کنندگان خدمات مالی است وشامل ۱۱ عبارت است بهمراه روش نمره گذاری وتفسیر نتایج.