پرسشنامه نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی درباره تامین کنندگان خدمات مالی است وشامل ۱۱ عبارت است بهمراه روش نمره گذاری وتفسیر نتایج.