پرسشنامه نظارت والدین

این آزمون دارای۴ سوال است که میزان احساس فرزندان را از آگاهی والدینشان درباره دوستان،فعالیت ها ورفت و آمد آنها را اندازه گیری میکند.