پرسشنامه نظارت والدین ۲

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۸ سوال است که درک دانش آموزان از قوانین وضع شده توسط والدینشان ونیز نظارت والدین بر اجرای این قوانین را اندازه گیری میکند و دارای روش نمره دهی وتحلیل است.