پرسشنامه نسخه کودک غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک

این ابزار به منظور غربال اختلالات اضطرابی ۹تا۱۹ ساله ساخته شده است.ودارای ۴۱ ماده است.که پاسخ دهنده جملات را براساس مقیاس ۰تا۲ نمره گذاری میکند.