پرسشنامه نسخه کودک غربال اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب کودک

40,000.00 ریال – خرید
این ابزار به منظور غربال اختلالات اضطرابی ۹تا۱۹ ساله ساخته شده است.ودارای ۴۱ ماده است.که پاسخ دهنده جملات را براساس مقیاس ۰تا۲ نمره گذاری میکند.