پرسشنامه ناهماهنگی شناختی

این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی وخود گزارش دهی است مشتمل بر ۲۵ گویه میباشد.نمره گذاری گویه ها براساس مقیاس لیکرت پنج گزینه ای است.