پرسشنامه ناخشنودی مشتری

20,000.00 ریال – خرید
بررسی اینکه آیا شما از روشهای ایجاد آرامش در مشتریان ناراحت آگاه دارید یانه هدف این آزمون است.وشامل ۱۶ عبارت و تفسیر نتایج است.