پرسشنامه نا امیدی برای کودکان توسط مربی

این پرسشنامه دارای ۱۷عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها صحیح و غلط است و در قالب فایل pdfمیباشد.