پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

این پرسشنامه شامل ۶ سوال است درتمام سوالات پاسخهای الف،۱ امتیاز ب ۲ امتیاز ج،۳ امتیاز د ۴ امتیاز ،ه ۵ امتیاز ،۳۵ امتیاز حداکثر پیچیدگی و ۷ امتیاز حداقل پیچیدگی سازمان را نشان می دهد.