پرسشنامه میزان پیچیدگی ساختار سازمان

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۶ سوال است درتمام سوالات پاسخهای الف،۱ امتیاز ب ۲ امتیاز ج،۳ امتیاز د ۴ امتیاز ،ه ۵ امتیاز ،۳۵ امتیاز حداکثر پیچیدگی و ۷ امتیاز حداقل پیچیدگی سازمان را نشان می دهد.