پرسشنامه میزان مهارت حل مشکلات اجتماعی

این پرسشنامه شامل ۸ سوال است که راهکارهای پرخاشگرانه بین فردی را که شایسته مذاکره اند را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.