پرسشنامه میزان مهارت حل مشکلات اجتماعی

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه شامل ۸ سوال است که راهکارهای پرخاشگرانه بین فردی را که شایسته مذاکره اند را اندازه گیری میکند.ودارای تحلیل و روش نمره دهی میباشد.