پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی فرد ازجهت تمایلات سیاسی است ودارای ۱۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها غلط ودرست می باشد.