پرسشنامه میزان تمرکز سازمانی

20,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال است امتیاز پاسخها پس از محاسبه بیانگر آن است که ۵۰ امتیاز نشان دهنده تمرکزشدید سازمانی و۱۰ امتیاز نشانگر عدم تمرکز بالا در سازمان است.