پرسشنامه میزان انگیزه به تحصیل

این پرسشنامه دارای ۴۰سوال ۵ گزینه ی می باشد .این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری و اعتبار و روایی می باشد.