پرسشنامه موفقیت وارتقا

این پرسشنامه دیدگاه فرد نسبت به موفقیت را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۳۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها الف،ب،ج میباشدکه به ترتیب موافقم،تاحدی موافقم نمیدانم،مخالفم را بیان می کنند.ودارای نحوه امتیاز بندی وتفسیرنتایج است.