پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

30,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان است. وشامل ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسطفخیلی زیاد،وزیاد است.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.