پرسشنامه موفقیت مدیر کیفیت در سازمان

هدف این ابزار بررسی میزان موفقیت مدیر کیفیت در سازمان است. وشامل ۲۰ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی کم،کم،متوسطفخیلی زیاد،وزیاد است.ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.