پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکارکتابخانه

30,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه است و دارای ۲۶ عبارت وروشهای نمره گذاری میباشد.