پرسشنامه موفقیت سیستم های خودکارکتابخانه

هدف این آزمون بررسی میزان موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه است و دارای ۲۶ عبارت وروشهای نمره گذاری میباشد.