پرسشنامه موانع و تسهیل کنند ه های انتقال یادگیری

هدف این آزمون بررسی موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری در سازمان است.وشامل ۴۳ عبارت و نحوه امتیاز دهی وتفسیر نتایج میباشد.