پرسشنامه موانع وچالش های تحول بارویکرد موانع کاربست یافته های پژوهشی درنظام آموزش و پرورش

این آزمون دارای ۳۱ سوال و شیوه نمره گذاری است واز روایی و پایایی برخوردار میباشد.