پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این ابزار بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی است.وشامل ۲۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.