پرسشنامه موانع ورود به بازارهای صنعتی

هدف این ابزار بررسی میزان وجود موانع برای ورود به بازارهای صنعتی است.وشامل ۲۵ عبارت و شیوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.