پرسشنامه موانع مشارکت اجتماعی شهر

این پرسشنامه دارای ۱۵گویه و سوال است که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است و در قالب فایل jpGاست.