پرسشنامه موانع به کارگیری امکانات کارگاهی و آزمایشگاهی و فنآوری اطلاعات در تدریس

هدف این آزمون بررسی موانع به کارگیری امکانات کارگاهی وآزمایشگاهی وفن آوری اطلاعات درتدریس وارائه راهکارهایی جهت توانمند سازی معلمان است که دارای ۴ بخش و۶۳سوال میباشد.وپایی وروایی آن مورد تایید است.