پرسشنامه موانع انتخاب رشته های فنی و مهارتی از سوی دانش آموزان

این پرسشنامه دارای ۱۴سوال است که اعتبار و روایی ندارد و در قالب فایل jpG است.