پرسشنامه موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای

این پرسشنامه دارای دو بخش است یکی مختص دانش آموزان و دیگری مربوط به مشاورین میباشد. که هدف آن بررسی موانع استفاده دانش آموزان از خدمات مشاوره ای است. ودارای ۵۰ عبارت و سوال میباشد که روایی و پایایی آن مورد تایید است.