پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

هدف این پرسشنامه بررسی موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی است.وشامل ۱۲ سوال میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم است ودارای روش نمره دهی وتفسیر نتایج است.