پرسشنامه موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی است.وشامل ۱۲ سوال میباشد.که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم،خیلی کم است ودارای روش نمره دهی وتفسیر نتایج است.