پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون شناسایی موانع بالقوه دراجرای مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار زیاد،زیاد،متوسط ،کم ،وخیلی کم میباشد.