پرسشنامه موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

هدف این آزمون شناسایی موانع بالقوه دراجرای مدیریت کیفیت جامع است.وشامل ۱۷ عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار زیاد،زیاد،متوسط ،کم ،وخیلی کم میباشد.