پرسشنامه مهارت های زندگی ( برای همه اقشار )

این پرسشنامه مهارت خود آگاهی ، داشتن هدف در زندگی ، ارتباط انسانی ، روابط بین فردی ، تصمیم گیری ، سلامت روانی ، سلامت جسمانی ، حل مسئله ، مشارکت و همکاری ، تقکر خلاق ، تفکر انتقادی ، مسئولیت فردی ، درک اصول آزادی و عدالت ، رفتار های اجتماعی ، مهارت حرفه ای و … را می سنجد و دارای ۱۴۴ سوال و ۱۹ خرده مقیاس است . ۸ صفحه و فایل jpg است . شیوه نمره گذاری دارد ، اعتبار و روایی دارد .