پرسشنامه مهارت های تحصیلی

پرسشنامه مهارتهای تحصیلی دارای 8 صفحه می باشد و این فایل jpg

است . پرسشنامه مهارت های تحصیلی توسط رجایی ساخته شد و دارای 6 خرده مقیاس است 1- مهارت برنامه ریزی و مدیریت وقت 2- روش های مطالعه 3- تمرکز 4- یادداشت برداری 5- خلاصه نویسی 6- آمادگی برای امتحان . این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری و روایی و پایایی است .